اۋعانستاننىڭ تۇركىمەنستان شەكاراسىندا دايش تەررورلىق توبى مەن تاليبان راديكالدى قوزعالىسىنىڭ بەلسەندىلەرى اراسىندا قاقتىعىس ورىن الدى، - دەپ حابارلايدى «ca-news.org» اگەنتتىگى، اۋعانستان ۇلتتىق ارمياسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

وسى قاقتىعىس كەزىندە تاليباندار جاعى بەس ادامىنان، ال دايش — ءۇش بەلسەندىسىنەن ايرىلعان. بۇدان بۇرىن جازعانىمىزداي، تاليبان قوزعالىسى ورازا ايتتىڭ قۇرمەتىنە اۋعانستاندا ۋاقىتشا ءبىتىم جاريالاعان بولاتىن. الايدا، ءوز تاراپتارىنا قانداي دا ءبىر شابۋىل جاسالعان جاعدايدا كۇرەسكە تۇسۋگە دە دايىن ەكەندىكتەرىن حابارلاعان ەدى. ەندى، اتالعان اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، اۋعانستاننىڭ سولتۇستىگىندەى قۇندىز قالاسىنداعى شابۋىل كەزىندە كەم دەگەندە 15 ادام قازا تاپقان.

“The Qazaq Times”