حالىقارالىق اقپارات قۇرالدارى يوردانيانىڭ اعايىندىق ەتۋىمەن يزرايل مەن يران ەلدەرى ءبىر-بىرلەرىمەن جاسىرىن كەزدەستى، - دەگەن حابار تاراتتى. اتالعان كەزدەسۋدە يراننىڭ ءسۇريانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى قاقتىعىستارعا ارالاسپاۋىنا قاتىستى مامىلە جاسالعان.

يران مەن يزرايل ەلدەرى ساياساتكەرلەرىنىڭ يوردانيا استاناسى امماندا ۇيىمداستىرىلعان جاسىرىن كەزدەسۋلەرىندە «تەھران (تەگەران) بيلىگىنىڭ ءسۇريانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى قاقتىعىستارعا ارالاسپاۋى» ماسەلەسىنە قاتىستى مامىلەگە كەلگەن.

ماسەلەن، ساۋد-ارابيانىڭ «يلاف» باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران قاۋىپسىزدىك ورگاندارى مەن موسساد بارلاۋ ۇيىمىنىڭ وكىلدەرىمەن قوسا، يزرايلدىك ساياساتكەرلەردىڭ اممانداعى ءبىر قوناقۇيدىڭ ءارتۇرلى بولمەلەرىندە قالعاندارى، تاراپتار اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ يوردانيالىق ءبىر «دەلدالدىڭ» حات تاسىمالداۋى ارقىلى قوناقۇيدىڭ ءتۇرلى بولمەلەرىندە وتكەنى ايتىلدى. اتالعان حاباردا سول كەزدەسۋلەردە نەگىزىنەن ءسۇريانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى، اسىرەسە دەرا جانە ءال-كۋنەيتەرا قالالارىندا بولۋى مۇمكىن قاقتىعىستار تۋرالى ءسوز بولعانى جازىلعان. «كەزدەسۋ سوڭىندا يرانمەن قاتار ليۆاندىق حيزبۋللاھ جانە وزگە دە شيتتىك توپتاردىڭ سول ايماقتا اساد رەجيم كۇشتەرى مەن وپپوزيتسيونەرلەر اراسىندا تۋىنداۋى مۇمكىن قاقتىعىستان اۋلاق بولۋ جانە يوردانيانىڭ دا شەكارالارىندا قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋگە قاتىستى كەلىسىمگە كەلدى»، - دەپ جازىلعان.

حالىقارالىق ساراپشىلار مەن باقىلاۋشىلار وسى كەزدەسۋگە «ادەتتەن تىس ءارى تۇسىنىكسىز» دەپ باعا بەرۋدە. ولار: «يزرايل سۇرياعا قارسى سوڭعى شابۋىلداردا كوپ ادام جوعالتقان تەھران بيلىگىنىڭ ءسۇريادا ودان سايىن شىعىنعا باتپاۋى ءۇشىن جانە قىسىمعا ۇشىراماۋى ءۇشىن وڭتۇستىك-باتىستا اساد كۇشتەرى مەن وپپوزيتسيا اراسىندا جاقىن كۇندەرى بولۋى مۇمكىن قاقتىعىستارعا ارالاسپاۋدى قابىلدادى»، - دەگەن پىكىرلەر جازدى.

“The Qazaq Times”