كەشە، 24 مامىر كۇنى م.اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاتردا «مۋزەي ءتۇنى» ۇيىمداستىرىلدى. وسىدان تۋرا 50 جىل بۇرىن قاراشاڭىراقتا اشىلعان مۋزەيدىڭ مەرەيتويى بيىلعى رامازان ايىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەندىكتەن، تەاترعا كەلۋشىلەرگە قويىلىم اياقتالعان بويدا اۋىز اشار بەرىلىپ، ارتىنشا مۋزەي جادىگەرلەرى تانىستىرىلدى.

كەش قوناقتارى قاراشاڭىراقتىڭ 92 جىلدىق تاريحى كەزەڭ-كەزەڭىمەن تانىستى. مۋزەيگە اكتەرلەردىڭ ءار جىلدارى، ءارتۇرلى قويىلىمداردا كيگەن كاستيۋمدەرى، مۋزەي جۇمىس ىستەگەننەن بەرگى زەرلى، اسىل ماتادان تىگىلگەن كيىم ۇلگىلەرى دە قويىلدى. بۇدان بولەك، ارتىستەردىڭ مەدالدارى، ماراپاتتارى، العىسحاتتارى، قولدانعان بۇيىمدارى ساقتاۋلى. ءار سپەكتاكلدەن تۇسىرىلگەن فوتولاردىڭ قورى دا كەلۋشىلەردىڭ قىزىعۋشىلىقتارىن وياتتى. ال، فوتولار مۇراسىندا سوناۋ تەاتر قۇرىلعان جىلداردان باستاپ، كۇنى بۇگىنگە دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن، رەجيسسەرلەر، اكتەرلەر، باسشىلار، تەحنيكالىق قىزمەتكەرلەر، باسقا دا تەاترعا قاتىستى بەينەلەر قويىلعان. سونىمەن قاتار، ولاردىڭ شاعىن ءومىربايانى، ءار جىلداردا قويىلعان سپەكتاكلدەردەگى رولدەرى، سان سالالى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا بەرگەن سۇحباتتارى مەن ولار جايلى جازىلعان اقپاراتتار، ماقالالار، زەرتتەۋلەر، ەسسەلەر مەن وچەركتەر، ساحنا جانە گاسترولدەگى، ءتۇرلى مادەني شارالار تۇسىنداعى سۋرەتتەرى، دراماتۋرگتەردىڭ ساحنالانعان جانە تەاتردىڭ كوركەمدىك كەڭەسىنە ۇسىنعان پەسالارى، ت.ب. جيناقتالعان. «مۋزەي ءتۇنى» كەشى بارىسىندا شاعىن قويىلىمدار كورسەتىلىپ، ءاسانالى ءاشىموۆ باستاعان تەاتر ساڭلاقتارى جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىردى.

“The Qazaq Times”