گازا سەكتورىنىڭ شەكاراسىندا 14 ادام كوز جۇمدى – دەپ حابارلايدى korrespondent.net اقپارات كوزى.

جەرگىلىكتى باق وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ناۋرىز ايىنىڭ 30-ى كۇنى گازا سەكتورى مەن يزرايل اراسىنداعى شەكارادا پاليستينالىقتار مەن يزريال ارمياسى اراسىندا قاقتىعىس بولعان. سالدارىنان 14 پاليستينالىق كوز جۇمىپ، 1200-گە جۋىعى جاراقات العان. اتالمىش وقيعادان كەيىن پاليستينا ۇلتتىق اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ماحمۋد ابباس 31 ناۋرىزدى «قارالى كۇن» دەپ جاريالاعان.

گازا سەكتورىن ۇزاق جىلدار بويى ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ تۇرعان حاماس قوزعالىسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن «باسىپ الۋشىلارعا قارسى» شەرۋگە 30 مىڭ ادام قاتىسقان.  جالپى، پاليستينادا 30 ناۋرىز جەر «قورعاۋ كۇنى» دەپ بەكىتىلگەن.

“The Qazaq Times”