اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءسۇريادان كەلەتىن بوسقىنداردى قابىلدايتىن پروگراممانى تۇبەگەيلى توقتاتتى. بۇل تۋرالى ria.ru حابارلاعان بولاتىن.

«ءسۇريادان ازاماتتاردىڭ بوسقىن رەتىندە كەلۋى – امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ مۇددەلەرىنە مۇلدەم قايشى. سوندىقتان دا، مەن ۇلتتىق مۇددەلەرىمىزگە سايكەس كەلەتىن، ەلەۋلى وزگەرىستەردى بايقامايىنشا، جولداردىڭ بارلىعىن جابىق بولادى»، – دەلىنگەن ترامپتىن جاريالانعان جارلىعىندا.

دەگەنمەن اكىمشىلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل جارلىقتا ترامپتىڭ وزگە مۇسىلمان ەلدەرىنەن كەلەتىن ازاماتتارعا تىيىم سالعاندىعى جايلى ەش نارسە جازىلماعان.

سونىمەن قاتار، ترامپ وسى اپتادا ايتقان سۇرياداعى «قاۋىپسىز زونالاردى» اتاپ ءوتتى.

“The Qazaq Times”