وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەەۆتىڭ قىزى شاحنوزا ميرزيەەۆا لاۋازىمدى قىزمەتكە تاعايىندالدى.

«وزودليك» راديوسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، شاحنوزا ميرزيەەۆا مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگىنە قىزمەتكە تاعايىندالعان. ازىرگە ونىڭ قانداي قىزمەت اتقاراتىنىنى بەلگىسىز. بىراق «وزودليك» راديوسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگىندەگى اقپارات كوزىنىڭ سوزىنشە، 31 جاستاعى شاحنوزا ميرزيەەۆا ءبىلىم سالاسىن رەفورمالاۋعا جاۋاپتى لاۋازىمدى قىزمەتتەردىڭ بىرىنە تاعايىندالعان.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن باق بەتتەرىندە «پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە شاۆكات ميرزيەەۆتىڭ كۇيەۋبالاسى ايبەك تۇرسىنوۆ تاعايىندالدى» دەگەن اقپارات تاراعان بولاتىن. ال ودان ءسال ەرتەرەكتە «Eltuz.com» سايتى «ميرزيەەۆتىڭ جەكە وققاعارى ءوزىنىڭ تۋعان كۇيەۋبالاسى وتابەك ۋماروۆ» دەگەن ماتەريال جاريالاعان.

“The Qazaq Times”