سۇرياداعى «يسلام مەملەكەتى» جانە باسقا دا تەررورلىق ۇيىمدار سوڭعى بىرنەشە ايدا زور شىعىنعا باتتى. بۇل تۋرالى رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى وتكەن اپتانىڭ سوڭىندا مالىمەت تاراتقان بولاتىن. «شينلاڭ» اقپاراتتىق اگەنتتىگىنىڭ رەسمي سايتى جازدى.

سوڭعى بىرنەشە اپتادا «يسلام مەملەكەتى» جانە «شام مايدانىن باعىندىرۋ» ۇيىمدارى ءسۇريانىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا شابۋىلدارىن كۇشەيتە ءتۇستى. الايدا، ساتسىزدىكتەرگە ۇشىرادى. سوڭعى ايلاردا اتالعان تەررورلىق ۇيىمدار اۋىر شىعىندارعا ۇشىراعان. رەسەي جاق وزدەرىنىڭ اۋە كۇشتەرىنىڭ قولداۋىندا ءسۇريا ۇكىمەتىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى داير-ءاز-زور مەن يدليب وڭىرلەرىندە تەررورلارعا قاتتى سوققى بەردى دەپ حابارلاۋدا. شابۋىل ۋاقىتى مەن باعىتىنىڭ دۇرىستىعى بۇل رەتكى وپەراتسيالاردىڭ ءساتتى بولۋىنا باستى سەبەپ بولدى دەپ كورسەتتى.

رەسەي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سەنسەك، 19-29 قىركۇيەك ارالىعىنداعى رەسەي ااك-ءنىڭ شابۋىلدارىنان 2359 تەرروريست ولتىرىلگەن، 2700-دەن استام لاڭكەس جارالانعان. بۇلاردىڭ اراسىندا رەسەي مەن تمد ەلدەرىنەن كەلگەن 16 كوماندير مەن 400-دەن اسا ەكسترەميستەر بار دەلىنگەن. تەرروريستتەر ورنالاسقان 67 ورىندى تالقانداپ، 27 تانك پەن 21 دانا زىمىران قوندىرعىلى كولىكتەردى، 149 اۆتوكولىك پەن 51 قارۋ-جاراق قويماسىن جويعان. رەسەي جاقتىڭ بۇل بەرگەن اقپاراتتارىنا وزگە ەلدەر جاعىنان ءالى دە ساراپتامالار جاسالمادى.

“The Qazaq Times”