يران تەلەراديو بىرلەستىگىنىڭ اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اقحا دۇيسەنبى كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ، فوردۋ نىسانىندا ورناتىلعان جۇزدەگەن تسەنتريفۋگالارىن شىعارعانىن جانە وسى ۋاقىتقا دەيىن يادرولىق ماسەلەگە قاتىستى كەلىسىمدەگى بارلىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداعانىن حابارلادى.

اگەنتتىكتىڭ مالىمدەمەسى بويىنشا فوردۋ نىسىنىنداعى تسەنتريفۋگالار مەن باسقا قۇرالداردى ناتانز نىسانىنا اۋىستىرۋ  جۇمىستارى جوسپارلانعان كەستە بويىنشا ىسكە اسىرىلعان.

يران مەن «التىلىق» توبى اراسىنداعى 2015-ءشى جىلدىڭ قاڭتار ايىنداعى يادرولىق ماسەلەگە قاتىستى كەلىسىم 2016-شى جىلدىڭ 16-شى قاڭتارىنان باستاپ ىسكە اسىرىلعان بولاتىن.

«The Qazaq Times»