«ورمانبەت بي ولگەندە،

ون سان نوعاي ايىرىلدى.

قازاق سىرتقا (سارتقا) قايىرىلدى،

نۋ سان كۇڭىرەندى، قايعىردى»

كەشەگى ءبىر اتانىڭ بالاسى نوعاي جىرى ءار قازاقتىڭ جۇرەگىن شىمىرلاتارى ءسوزسىز.

"The Qazaq Times"