يزرايلدەگى شابۋىلدان سوڭ جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋدە 9 ادام تەرگەۋگە الىندى.

يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بەنيامين نەتانياحۋ شىعىس يەرۋساليمنىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەۆرەي تۇرعىن ايماعى ماڭىندا پوليتسيانىڭ ۇستىنە جۇك كولىگىن ايداعان جۇرگىزۋشىنىڭ تەررور ۇيىمى دايش-پەن بايلانىستى ەكەنىن جاريالادى.

يزرايل پوليتسياسى دا شابۋىلداۋشىنىڭ  28 جاسار جانە دجەبەل مۋكاببەردىڭ تۇرعىنى ەكەنىن مالىمدەدى.

شابۋىلدىڭ ارتىنان جاسالعان وپەراتسيالاردا 9 ادام تەرگەۋگە الىندى.

يزرايل پارلامەنتى (Knesset), شىعىس يەرۋساليمدە 4 يزرايل اسكەرىنىڭ ءولىمى مەن 15 ادامنىڭ جاراقات الۋىنا سەبەپ بولعان شابۋىلدىڭ ارتىنان ءبىر قاتار جازالاۋشى شەشىم قابىلدادى.

پالەستينا مەدياسى شابۋىلدىڭ كۇدىكتىسىنىڭ فادي ءال-كانبەر ەكەنىن جاريالاعان بولاتىن.

"The Qazaq Times"