اقش سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جازباشا حابارلاماسىندا، ەۋروپا ەلدەرىنىڭ تەرروريزمگە قارسى كۇرەسىنە قاراماستان ءتۇرلى شابۋىلدار بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى، – دەپ حابارلادى "اناتولى" اقپاراتتىق اگەنتتىگى.

حابارلامادا: «فرانتسيا، رەسەي، شۆەتسيا جانە ۇلىبريتانيادا بولعان شابۋىلدار ەكسترەميستىك دايش، ءال كايدا جانە باسقا دا توپتاردىڭ ەۋروپا كولەمىندە تەراكت جوسپارلاپ، جاساي الاتىندارىن كورسەتتى» دەپ ايتىلدى.

حابارلامادا بۇل ەسكەرتۋدىڭ 2017 جىلدىڭ 1 قىركۇيەگىنە دەيىن جارامدى ەكەنى دە اتاپ كورسەتىلدى. اسىرەسە، تۋريستەر كوپ باراتىن ايماقتار، قاتىناس جەلىلەرى، ساۋدا ورتالىقتارى مەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ شابۋىلدارعا نىسانا بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلىپ، جاز ايلارىندا اباي بولۋ كەرەكتىگى اتاپ كورسەتىلدى.

The Qazaq Times