ادەبيەت

«قاراعايباستاۋىم» جىر جيناعىنىڭ ونلاين تۇساۋكەسەرى ءوتتى

بۇگىن، 16 قىركۇيەك، ەۋرازيا جانە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن-سازگەر، اكادەميك-دارىگەر تولقىن اقانۇلىنىڭ «قاراعايباستاۋىم» اتتى جىر جيناع..

1 اي بۇرىن 0

جۇماتاي اقىن قايتقان كۇن – ءبىر كۇلەرمىن عارىش جاققا كەتەردە

بۇگىن قازاق پوەزياسىنىڭ ومىردەن ەرتە وزعان جارىق جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى جۇماتاي جاقىپباەۆتىڭ ومىردەن وزعان كۇنى. سونداي-اق، بيىل كلاسسيك اقىننىڭ ومىرگە ك..

1 اي بۇرىن 0

تولقىن اقانۇلىنىڭ جاڭا جىر كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

26 تامىز كۇنى ەلورداسىنداعى جازۋشىلار ۇيىندە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ جانە ەۋرازيا جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن-سازگەر، اكادەميك-دارىگەر تولقىن..

2 اي بۇرىن 0

شاكەن بوكەتاي: ارمىسىڭ، اي-حاي، تورى كۇن!

شاكەن بوكەتايۇلى، 1972 جىلى 14 اقپانىندا شۇار باركول اۋدانىنىڭ قۋارشا وڭىرىندە تۋعان. اقىن، اۋدارماشى، حاتكەر-سۋرەتشى. ورتالىق ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتى تۇر..

2 اي بۇرىن 0

اباي: ادامزات – بۇگىن ادام، ەرتەڭ توپىراق

اقىل مەن پاراساتتىڭ ايعايشىسى دا، ۇرانشىسى دا بولمايدى، ول جاي عانا جانمەن بىتە قايناسىپ، قادىمگى قالپىندا قان مەن توپىراقتىڭ تورلانعان اعىسىندا الاسۇ..

2 اي بۇرىن 0