قىرىمنىڭ شىعىسىنداعى كەرچ قالاسىنداعى وقۋ ورداسىندا تۇرمىستىق گاز جارىلىپ، سالدارىنان 10 ادام قازا تاپقان.

پوليتەحنيكالىق كوللەدجدە بولعان جارىلىستان تاعى 50 ادام جارالانىپ، وقۋ ورنىنا ءبىراز مولشەردە شىعىن كەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا جەدەل ارەكەت ەتۋ قىزمەتتەرى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
رەسەيلىك lenta.ru سايتى كەرچ قالاسىنداعى جارىلىستى تەراكتىگە بالاپ وتىر.

"The Qazaq Times"