رەسەيدىڭ بريانسك قالاسىنداعى مۇناي قويماسىندا ءورت شىقتى. رەسەيلىك اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا ۋكرايناعا جاقىن اتالعان قالانىڭ بىرقاتار جەرىندە جارىلىستار بولعان.

حابارعا قاراعاندا بريانسك قالاسىنداعى مۇناي قويماسىمەن قاتار رەسەي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ №120 اسكەري قويماسىنىڭ ماڭىندا دا ءورت شىققان. قازىر ەلدىڭ توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى ءورت پەن جارىلىس اۋماعىنان تۇرعىنداردى ەۆاكۋاتسيالاۋدا.

رەسەيلىك رەسميلەر ءورت پەن جارىلىس سەبەبى تۋرالى ناقتى مالىمەت بەرمەگەن. بريانسك ۋكراينا شەكاراسىنا 154 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. كەيبىر اقپارات قۇرالدارى مۇناي قويماسى ۋكراينانىڭ زىمىران شابۋىلدارىنان كەيىن ورتەنگەن بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجامداردى ايتادى.

The Qazaq Times