تاريح

175 جىلدىق قارساڭىندا: بۇگىن ابايدىڭ تۋعان كۇنى

بۇگىن دانىشپان اسقار سۇلەيمەنوۆ ايتقانداي «كەلەر قازاقتىڭ ىشەر ۋى دا، تاتار بالى دا» بولعان ادامزاتتىڭ «ھاكىمى» اباي قۇنانبايۇلىنىڭ  تۋعان كۇنى. ارتىن..

9 اي بۇرىن 102 0

زايساندا قاپتاعاي باتىرعا ەسكەرتكىش ورناتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسى، زايسان قالاسىندا قاپتاعاي باتىرعا ەسكەرتكىش ورناتىلدى.  تامىز ايىنىڭ 15-16 كۇندەرى زايسان قالاسىندا قاپتاعاي باتىرعا ارنالىپ ە..

9 اي بۇرىن 43 0

قاسيەتتى اقسا مەشىتىنە جاسالعان قازبا جۇمىستارى پالەستينالىقتاردىڭ قارسىلىعىن كۇشەيتتى

پالەستينا ازاتتىق ۇيىمدارى حابار تاراتىپ، يزرايل ازاماتتارىنىڭ قارۋلى پوليتسيانىڭ قولداۋىندا يەرۋساليمدەگى ءال-اقسا مەشىتىنە "شابۋىل" جاساعانىن ايتتى...

11 اي بۇرىن 104 0

وسپان باتىردىڭ 120 جىلدىعىنا ارنالعان باق اراسىنداعى بايگە جاريالاندى

بيىل XX عاسىردىڭ العاشقى جارتىسىندا شىعىس تۇركىستاننىڭ تاۋەلسىزدىگى ءۇشىن كۇرەسكەن ۇلت ازاتتىق قوزعالىسىنىڭ قولباسشىسى وسپان باتىر ءسىلامۇلىنىڭ (1899-..

1 جىل بۇرىن 202 0

"وسپان باتىر – 120" مەرەيتويىنا ءمۇشايرا جاريالاندى

«ەر جانىبەك» حالىقارالىق قوعامدىق قورى، قر جازۋشىلار وداعى وسپان باتىردىڭ 120 جىلدىق مەرەي تويىنا ارنالعان «ەلىم دەگەن ەر وسپان» اتتى جىر ءمۇشايراسىنا..

1 جىل بۇرىن 458 0