تاريح

قۇبىلاي حان تۇسىنداعى تۇركىنىڭ كورنەكتى تۇلعالارى

ايگىلى شىڭعىس قاعاننىڭ الىپ يمپەرياسى قۇرامىنا تالاي تۇركى تايپالارى كىرگەنى بەلگىلى. سول تايپالاردان يمپەريانىڭ جوعارعى بيلىك بۋىنىندا قىزمەت ەتكەن تانىمال تاريحي تۇلعالار شىقتى

5 جىل بۇرىن 1

X عاسىرداعى وتقا تابىنعان وعىزدار دەشتى قىپشاققا ءسىڭىپ كەتتى

IX-X عاسىرلاردا قازاقستان جەرىندە ءومىر سۇرگەن وعىزدار سىرداريانىڭ ورتا اعىسىنان ەدىلدىڭ تومەنگى بويىنا دەيىنگى ارالىقتى مەكەندەگەن.

5 جىل بۇرىن 0

ميدحات رازدانۇلى: قازاق تانىسۋدى كوبىندە بىرەۋدىڭ اتا تەگىن سۇراۋدان باستاۋشى ەدى عوي، وسى ابايدىڭ اتا تەگى كىم؟

فوتو: http://bit.ly/2i8oFkm ابايدىڭ اكەسى ارعىننىڭ توبىقتى رۋىنان شىققان قۇنانباي ەكەنىن جۇرتتىڭ ءبارى بىلەدى. قازاق تاعى «ءتۇبىن بىلمەگەن تۇگىن بىلمە..

5 جىل بۇرىن 0