تاريح

X عاسىرداعى وتقا تابىنعان وعىزدار دەشتى قىپشاققا ءسىڭىپ كەتتى

IX-X عاسىرلاردا قازاقستان جەرىندە ءومىر سۇرگەن وعىزدار سىرداريانىڭ ورتا اعىسىنان ەدىلدىڭ تومەنگى بويىنا دەيىنگى ارالىقتى مەكەندەگەن.

3 جىل بۇرىن 276 0

ميدحات رازدانۇلى: قازاق تانىسۋدى كوبىندە بىرەۋدىڭ اتا تەگىن سۇراۋدان باستاۋشى ەدى عوي، وسى ابايدىڭ اتا تەگى كىم؟

فوتو: http://bit.ly/2i8oFkm ابايدىڭ اكەسى ارعىننىڭ توبىقتى رۋىنان شىققان قۇنانباي ەكەنىن جۇرتتىڭ ءبارى بىلەدى. قازاق تاعى «ءتۇبىن بىلمەگەن تۇگىن بىلمە..

3 جىل بۇرىن 285 0