تاريح

ميدحات رازدانۇلى: اباي اقىن عانا ما؟ قانشا ولەڭ جازعان؟

اباي ۇلى اقىن، سونىمەن بىرگە كومپوزيتور، فيلوسوف، قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى. مۇنىمەن تىنباي اباي قازاقتىڭ ەرتەدەن كەلە جاتقان حالىقتىق ادەت-عۇ..

7 جىل بۇرىن 0

ءاليحان بوكەيحان: «سامارا كەزەڭىنىڭ» جۇمباقتارى

«سامار كەزەڭى» - حح عاسىر باسىنداعى «الاش» ۇلت-ازاتتىق قوزعالىسىنىڭ كوشباسشىسى ءاليحان بوكەيحاننىڭ ءومىرى مەن قىزمەتىنىڭ از زەرتتەلگەن اقتاڭداق تۇسى. ..

7 جىل بۇرىن 0

قازاقتارداعى شاماندىقتىڭ قالدىعى

قازاقتار تۋرالى بارلىق زەرتتەۋتىلەردىڭ ايتۋىنشا دا، بارلىق گەوگرافيالىق نۇسقاۋلاردا دا; قازاقتار مۇسىلماندار، بىراق شاماندىق ىرىم، سەنىمدى دە ۇستاندى...

7 جىل بۇرىن 1

جىلان – بابا

كەيبىر ميفتىك ۇعىمدار الدە ءبىر تاريحي بولمىس تۋرالى جالپىلاما باعدار بەرەتىن بولسا، ەندى بىرەۋى ناقتى تاريحي كورسەتكىشتەرگە اينالىپ شىعا كەلەدى دە، الدە ءبىر ماسەلەنى شەشۋدەگى باستى ايعايق قىزمەتىن اتقارىپ تۇراتىن بولادى. مىنە، سونداي ميفتىك كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى – ميفولوگيالىق جىلان كۋلتى.

7 جىل بۇرىن 0

بۋمىن قاعان

بۋمىن قاعان - تۇركتەردىڭ وزدەرى «ماڭگى ەل» دەپ اتاعان ايگىلى ءبىرىنشى شىعىس تۇرك قاعاناتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى تاريحي ۇلى تۇلعالاردىڭ ءبىرى.

7 جىل بۇرىن 0