الەم قازاقتارى

قانداسىمىز «قارعالداق»، «قىزعالداق» اتاۋىمەن جاڭا تاۋارلار ءوندىرىپ جاتىر

قىتايدىڭ قۇلجا اۋدانىندا تۇراتىن قانداسىمىز روزا بايمۇراتقىزى كاسىپكەرلىكپەن 2009 جىلدان بەرى اينالىسا باستاعان. نەگىزگى وقىعانى مەديتسينا ماماندىعى ە..

5 جىل بۇرىن 0

بايان-ولگيلىك قانداستارىمىز ۇزدىك جاستارىن انىقتادى

«ونەر دامىسى» وداعى بايان-ولگي ايماعىنىڭ ازاماتتار وكىلدەرى حۋرالىمەن بىرلەسىپ جاستار اراسىنان جىلدىڭ ۇزدىكتەرىن انىقتادى. بۇل تۋرالى KAZNEWS حابارلاي..

5 جىل بۇرىن 2

بۇركىتشى قىز ايشولپان – مادەنيەت سالاسىنىڭ جىل ۇزدىگى اتاندى

كەشە بايان-ولگي ايماعىنىڭ ازاماتتارى وكىلدەرى حۋرالى مەن ايماق اكىمى جانىنداعى كەڭەستىڭ بىرىككەن وتىرىسى ءوتتى. وندا 2016 جىلعى ۇزدىكتەردى انىقتالعان...

5 جىل بۇرىن 0

يرانداعى قازاقتىعىن جوعالتپاعان قانداستارىمىز

  يران يسلام رەسپۋبليكاسىندا 1929-1933 جىلدار ارالىعىنداعى قۋعىن-سۇرگىن سالدارىنان، ماڭعىستاۋ ارقىلى تۇركىمەنستانعا ءوتىپ، كەيىن يرانعا قونىستانع..

5 جىل بۇرىن 0

ەۋروپا قازاقتارىنىڭ تويى قالاي وتەدى

ەۋروپادا تۇراتىن قازاقتار كارى قۇرلىقتا ءوسىپ-ءونىپ جاتسا دا، اتا سالتىنان جاڭىلعان ەمەس. توي، مەرەكە، اس بەرۋ ءبارى قازاق ءداستۇرىنىڭ جولىن بۇزباي وت..

5 جىل بۇرىن 2