الەم قازاقتارى

سارساڭعا تۇسكەن قانداستار: قاسىم-جومارت كەمەلۇلى، بىزگە تەك قر ازاماتتىعىن بەرىڭىز

بۇگىن، 9 ناۋرىز كۇنى  الماتىدا «ەلاماناتى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ كەڭسەسىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن قانداستاردىڭ ازاماتتىق الۋ جانە قىتاي ..

6 اي بۇرىن 790 0

باياحمەت جۇمابايۇلىنىڭ ەتنوگرافيالىق 7 كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

5 ءساۋىر كۇنى الماتىداعى جازۋشىلار وداعىنىڭ كىتاپحاناسىندا جازۋشى، ەتنوگراف عالىم باياحمەت جۇمابايۇلى ەتنوگرافيا تاقىرىبىنداعى جەتى بىردەي كىتابىنىڭ ت..

6 اي بۇرىن 56 0

ۇلاربەك دالەيۇلى: ءبىز كەش قالدىق-اۋ، وسى...

ءبىز كەش قالدىق پا دەيمىن. تىم كەش قالدىق-اۋ، وسى... ەرتە باستالعان كوش بۇيداسى وسى كۇنگە دەيىن تۇرىلمەگەندە ءبىراز باۋىر ەلدە جۇرەر ەدى. قىتاي بيلىگى..

6 اي بۇرىن 2611 0

شىنجاڭدا 13 قازاق ازاماتى سوتتالدى

وتكەن اپتانىڭ سوڭىندا قىتايدىڭ شىنجاڭ پروۆينتسياسىنداعى شىڭگىل اۋداندىق حالىق سوتى قىتاي قازاقتارىنان شىققان كاسىپكەر، مەتسەنات مامىربەك كوپجاسارۇلى ب..

6 اي بۇرىن 2899 0

قر ءسىم كەزەكتى قازاقستان-قىتاي كەلىسسوزى تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى

قازاقستان مەن قىتاي قارىم-قاتىناسىنا، اسىرەسە، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بەيبىت اتامقۇلوۆتىڭ بەيجىڭ ساپارىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرال..

6 اي بۇرىن 363 0