الەم قازاقتارى

قوس قىزىن قازاقشا توي جاساپ ۇزاتقان قىتايدىڭ قۇپياسى

ينتەرنەت سايتتارىن اقتارىستىرىپ وتىرىپ، «ىلە گازەتى» دەگەن باق قۇرالىنان ەلەڭ ەتەرلىك اقپارات كورىپ قالدىق. وندا ىلە ايماعى، شاپشال اۋدانى، ۇلكەنبۋرا ..

5 جىل بۇرىن 11

بايان-ولگيدىڭ ۇزدىك جۋرناليستەرى ماراپاتتالدى

جاڭا جىل قارساڭىندا بايان-ولگي ايماعىنىڭ جۋرناليستەر وداعى ايماقتاعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ۇزدىك قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى kazne..

5 جىل بۇرىن 0