الەم قازاقتارى

مۇرات شايماران: باقۇل بولىڭىز، سويى تەكتى قابدەش اعا!

قابدەش ءجۇمادىلوۆ ەسىمىمەن ستۋدەنت كەزىمدى 1980 جىلداردىڭ سوڭىندا تانىستىم. ودان بۇرىن دا تارباعاتاي ءوڭىرىنىڭ قازاقتارىن قازاقستانعا باستاپ كەتىپتى د..

8 ساعات بۇرىن 0

قازاق پروزاسىنىڭ ءبىر بيىگى قۇلادى – قابدەش ءجۇمادىلوۆ ومىردەن وزدى

قازاقتىڭ قابىرعالى قالامگەرى، قازاق پروزاسىنىڭ ءبىر بيىگى، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، قازاقستان مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى قابدەش ءجۇمادىلوۆ 85 ج..

2 اپتا بۇرىن 0

«ەستيتىن مەملەكەتتىڭ ۇنسىزدىگى» – نارازىلاردىڭ قىتاي كونسۋلدىعى الدىندا جۇرگەنىنە ءبىر ايدان استى

الماتىداعى قىتاي كونسۋلدىعىنىڭ الدىندا تۋىستارىنا اراشا سۇراعان ءبىر توپ ايەلدىڭ قارسىلىق اكتسياسىنا شىعىپ جۇرگەنىنە ءبىر ايدىڭ ءجۇزى بولدى. نە قازاقس..

1 اي بۇرىن 0

«قىتاي بيلىگىنىڭ ارەكەتى قاتەلىك ەمەس، قىلمىس»: قانداستارعا اراشا سۇراۋدا

"قىتايداعى تۋىستارىنا اراشا ىزدەيدى".  بۇگىن الماتىدا تۋىستارى قىتايدا قاماۋعا الىنعان، جازىقسىز سوتتالىپ ازاپتاۋعا ۇشىراعان قانداستاردىڭ تۋىستارى ورت..

1 اي بۇرىن 0

1920-2020: كوگەداي ورداسىنىڭ دەربەس اكىمشىلىك بيلىگى جويىلعانىنا 100 جىل

جوڭعاردىڭ بەتىن قايتارعان قازاق رۋلارى وزدەرىنىڭ بايىرعى اتا قونىستارىنا ۇزدىك-سوزدىق ىرگە تەۋىپ، جوڭعار شىلاۋىندا قالعان اتامەكەندەرىن قايتا يەلەدى. ..

4 اي بۇرىن 3