بۇگىن 26 قاڭتار جامبىل وبلىسى تاراز قالاسىنىڭ قالالىق 2 سوتىندا "قاندى قاڭتار قىرعىننا" بايلانىستى وق ءتيىپ قايتىس بولعان 5 ازامات پەن ءتىرى 4 ازاماتقا قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى.

سۋديا باعدات تورەبەكۇلى سوت زالىنان باق وكىلدەرىن كەدەرگى كەلتىرەسىڭدەر دەپ شىعارىپ جىبەردى.

سوت پروتسەسىنەن بۇرىن جۋرناليستەرگە سوتتالۋشىلار وزدەرىنە تاعىلىپ وتىرعان ايىپپەن كەلىسپەيتىندەرىن ايتتى.

ون ايدان بەرى قاماۋدا وتىرعان اسحات تاشەكەەۆ – ماعان قر قك 272 بابىنىڭ 1 جانە 2 تارماعى بويىنشا ايىپ تاعىلعان. باسىندا «تەرروريزمدى» ىلگەن. كەيىن ونى الىپ تاستادى. وزىمە تاعىلعان ايىپتى مويىندامايمىن. بارلىعى وتىرىك، ءبارى جالعان. نەگە ەكەنىن بىلمەيمىن، بارلىعىن شىعارىپ جىبەردى، ءبىزدى تۇگى جوق، ەشكىمى جوق دەپ قاماپ وتىر، – دەدى.

مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى جارىسسوزدە اسحات تاشەكەەۆتى 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، ورتاشا دارەجەدەگى قاۋىپسىزدىك كولونياسىندا جازاسىن وتەۋ جازاسىن بەرۋدى، الكوگوليزمنەن ماجبۇرلەپ ەمدەۋدى سۇرادى. 

وسىندا وتىرعانداردىڭ ىشىندە تەرروريزىممەن ايىپتالىپ وتىرعان بەكباۋ مارات: – 255 باپتىڭ 1 تارماعىن ءىلدى. باسىندا 255 باپتىڭ 4 تارماعىن ىلگەن. «اكت تەرروريزما»  دەپ، ادامداردى ايداپ سالدىڭ دەيدى. مەن ورتالىقتا ادامدارمەن بىرگە بولعانىم بولماسا، ەشقانداي شارۋام جوق. 6 قاڭتاردا اياعىما ەكى وق ءتيىپ، وسى بالداقپەن «دوستاسىپ قالدىم». تەرگەۋ يزولياتورىندا بىزگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلمەيدى. ولار ءبىزدى ادام قۇرلى كورمەيدى. كومەك سۇراساڭ جوقتان باسقا ەشنارسە ايتپايدى. مەن قانشا رەت ارىز جازدىم. بىراق ارىزدارىمىز سىرتقا شىقپايدى، – دەدى.

تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيتىن بەكباۋ: – ەگەر ماعان جازىقسىزدان جازىقسىز باس بوستاندىعىمنان ايىرۋ جازاسىن قولداناتىن بولسا، وندا مەن ءوز-وزىمە قول جۇمسايمىن. سەبەبى مەن جاساماعان ءىسىم ءۇشىن وتىرعىم كەلمەيدى. مەن ميتينگ قىلمىس دەپ سانامايمىن. ەشقانداي ەلدە ول قىلمىس دەپ سانالمايدى. ءبىز ول جەردە ارزانشىلىق بولسىن، ادىلدىك بولسىن دەپ تالاپ قويدىق، – دەپ ەسكەرتتى.

بەكباۋ ماراتقا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى  قر قك 272 بابىنىڭ 2 تارماعىنا قايتا سارالانىپ، 4 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى جانە الكوگوليزمنەن ماجبۇرلەپ ەمدەۋدى سۇرادى.

قاندى قاڭتاردا جارىلىلارعا كومەكتەسكەنىم ءۇشىن جازىقتى بولدىم دەگەن عاني كەرىمباەۆ تا وزىنە تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيدى.

– مەن سول جەردە جارالى ادامداردى اۋرۋحاناعا اپارعان بولاتىنمىن. سودان بەرى نەشە ءتۇرلى باپتى ءىلدى. قازىر 272 باپتىڭ 2 تارماعىمەن سوت بولىپ جاتىر. وزىمە تاعىلعان ايىپتى مويىندامايمىن. مەن جارالى ادامدارعا كومەكتەستىم. ەكى ادامدى اۋرۋحاناعا اپاردىم. بىرەۋى قايتىس بولىپ كەتتى، بىرەۋى ءتىرى قالدى، – دەدى كەرىمباەۆ.

پروكۋرور عاني كەرىمباەۆتى 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، راقىمشىلىققا بايلانىستى جازانى 9 ايعا قىسقارتىپ، سوت زالىنان بوساتۋدى سۇرادى.

پروكۋرور نۇربول ەرەجەپوۆتى 3 جىلعا شارتتى جازاعا كەسۋدى، راقىمشىلىققا بايلانىستى جازانى 9 ايعا قىسقارتۋدى سۇرادى. ول بۇعان دەيىن سوتقا «ەشقايدا كەتپەۋ تۋرالى بۇلتارتپاۋ شاراسىمەن»  قاتىسىپ كەلگەن.

مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى، پروكۋرور عاني قۇرمانوۆ قاندى قاڭتار كەزىندە وققا ۇشىپ، قايتىس بولعان رايس رىسبەكوۆتى، ەرجان بايجانوۆتى، نۇرسۇلتان قۋاتباەۆتى، توقتار وشاقبايدى جانە يساتاي دونباەۆتى كىنالى دەپ تانىپ، ولاردىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى جازادان بوساتۋدى سۇرادى.

 مارقۇمداردىڭ تۋىستارى مەن ادۆوكاتتارى پروكۋرور سۇراعان جازا مەن تاققان ايىپپەن كەلىسپەيتىندەرىن ايتىپ، سۋديادان جاقىندارىن اقتاۋدى سۇرادى.

Cوت جالعاسىپ جاتىر...