اۋعانستاننىڭ پانجشەر شاتقالىندا تالىپتەر مەن ۇلتتىق قارسىلىق كۇشتەرى اراسىندا سۇراپىل ۇرىستار بولىپ جاتىر. قاقتىعىستىڭ ناتيجەسى جايىندا ەكى تاراپتىڭ تاراتقان مالىمەتتەرى سايكەس ەمەس.

تالىپتەر پانجشەردەن ءبىراز اۋماقتى باسىپ العانىن، ماسۋد جاساقتارى اۋىر شىعىنعا باتقانىن مالىمدەدى. ارتىنشا بۇنى ۇلتتىق قارسىلىق كۇشتەرى تەرىسكە شىعارىپ مالىمدەمە جاسادى. ولاردىڭ ايتۋىنشا شاتقال قىساڭىن الىدە ءوز باقىلاۋلارىن دا ۇستاپ تۇر، سونداي-اق، شاتقالعا كىرۋگە تىرىسقان «تاليبان» جۇزدەگەن جاساعىنان ايىرىلعانىن ايتقان.

پانجشەر شاتقالى قازىر اۋعانستاندا تالىپتەرگە باعىنباعان جالعىز ايماق. ۇلتتىق قارسىلىق فرونتىنا احمەد ماسۋد جەتەكشىلىك ەتۋدە. ودان بولەك ولاردىڭ قاتىرندا بۇرىنعى ۆيتسە-پرەزيدەنت امۋرلاح سالەح پەن اۋعان قارۋلى كۇشتەىنىڭ جاساقتارى دا بار.

ايتا كەتەيىك، احمەد ماسۋدتىڭ اكەسى احماد شاح ماسۋد 1980 جىلدارى كەڭەس وداعىنىڭ، 1990 جىلدارى تالىپتەردىڭ كۇشىنە قارسى پارمەندى سوققى بەرىپ، "پانجششەر ارىستارى" اتالعان. ونىڭ ۇستىنە اتالمىش شاتقال ءوزىنىڭ  قورعانىسقا قولايلى، شابۋىل جاساۋعا قيىن تابيعي گەوگرافيالىق ەرەكشەلىگى مەن دە "جەڭىلمەس شاتقال" اتالعان. ءوڭىردىڭ تاريحتاعى جانە قازىرگى جەڭىستەرى ولاردىڭ كۇرەستى جالعاستىرۋىنا نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولىپ تۇر.

The Qazaq Times