دات كاريكاتۋراشىسى كۋرت ۆەستەرگور 87 جاسىندا قايتىس بولدى. ونىڭ مۇحاممەد پايعامباردى بەينەلەگەن سۋرەتى مۇسىلمان الەمىنىڭ نارازىلىعىن تۋعىزعان. مارقۇمنىڭ تۋىستارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سۋرەتشى سوزىلمالى اۋرۋدان قايتىس بولعان. بۇل تۋرالى "بەرلينگسكە" دات باسىلىمىنا سىلتەمە جاساعان ازاتتىق راديوسى حابارلادى.

1980-جىلداردىڭ باسىندا كۋرت ۆەستەرگور كونسەرۆاتيۆتىك باعىتتاعى "يۋللاندس-پوستەن" گازەتىندە ىستەگەن. ءدال وسى باسىلىمدا 2005 جىلى مۇحاممەد پايعامداردىڭ 12 كاريكاتۋراسى جاريالاندى. سۋرەتتەر مۇسىلمان الەمىنىڭ نارازىلىعىن تۋعىزدى. مۇسىلماندار پايعامباردىڭ سۋرەتىن سالۋعا بولمايدى دەپ ەسەپتەيدى.

ءدىندارلار الەم ەلدەرىندەگى دات ەلشىلىكتەرىنە شابۋىلدادى. 2006 جىلعى اقپاندا وسىنداي ءبىر شابۋىل سالدارىنان ونداعان ادام قازا تاپتى. دانيانىڭ وزىندە دە نارازىلىق اكتسيالارى ءوتتى.

2015 جىلعى قاڭتاردا پاريجدەگى Charlie Hebdo اپتالىعىنىڭ رەداكتسياسىنا جاسالعان شابۋىل كەزىندە 12 ادام قازا تاپتى. اپتالىق "يۋللاندس-پوستەن" باسىلىمدا جاريالانعان كاريكاتۋرالاردى كوشىرىپ باسقان.

كۋرت ۆەستەرگورعا دا بىرنەشە مارتە قاستاندىق ۇيىمداستىرىلعان. سۋرەتشى ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارىن كۇزەتپەن، قۇپيا ورىندا وتكىزدى.

"The Qazaq Times"