اتىراۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعداي رەجيمىن جۇزەگە اسىرۋعا جاۋاپتى شۇعىل شتابتىڭ مالىمەتىنشە، تەڭىز كەنىشىندە ىندەت جۇقتىرعان ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولعان جالپى 1,5 مىڭنان استام جۇمىسشى انىقتالعان.

16 ساۋىردەن بەرى ءىرى كەنىشتەگى 17 مىڭداي ادامدى ءوز ۇيىنە جەتكىزۋ وپەراتسياسى باستالعان. قازىرگى تاڭدار 10 ىڭنان استام جۇمىسشى ىندەت وشاعىنان، كەنىشتەن شىعارىلعان. ونىڭ ىشىندە 4 مىڭعا جۋىق جۇمىسشى اۋە جولىمەن، 3 مىڭعا جۋىق جۇمىسشى تەمىر جول قاتىناسىمەن، 3 مىڭنان استام جۇمىسشى اۆتوبۋس كولىگىمەن تاسىمالداندى. قالعان جۇمىسشىلاردى شىعارۋ پروتسەسى 5 مامىردا اياقتالماق.

«ولاردىڭ اراسىندا 6 مىڭنان استام جۇمىسشى اتىراۋ وبلىسىنىڭ، 2 مىڭنان استامى اقتوبە جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ، 600-دەن استامى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى. قالعان قىزمەتكەرلەر قازاقستاننىڭ وزگە دە وڭىرلەرىنەن كەلگەن ماماندار» دەلىنگەن شۇعىل شتاب حابارلاماسىندا.

سونداي-اق 1,5 مىڭ ادامنىڭ 847-ءسى جاقىن قارىم-قاتىناستا، 718-ءى بايلانىستا بولعان.

"The Qazaq Times"