اۋعانستانداعى سوعىستىڭ باستالعانىنا 18 جىل بولدى. ەلگە بەيبىتشىلىك ورناتۋدى كوزدەگەن اقش پەن تاليبان اراسىنداعى كەلىسسوزدەر جاقىندا عانا ساتسىزدىككە تاپ بولدى. قازىر اۋعانستاندا داعدارىس اۋىر كۇيىندە قالىپ وتىر.

بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرى كەزىندەگى انىقتالعان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، بيىل ءبىر عانا تامىز ايىندا اۋعانستاندا 2307 ادام قاقتىعىس، قارۋلى شابۋىلداردان قازا تاپقان. دەمەك، سول ەل ازاماتتارىنان ءار كۇنى ورتا ەسەپپەن 74 ادام قاقتىعىستاردان كوز جۇمادى.

BBC تاراتقان مالىمەتكە قاراعاندا، تامىز ايىندا تاليبان قوزعالىسىنىڭ 974 ادامى، ۇكىمەتكە قاراستى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ 675 ادامى، ال بەيبىت تۇرعىنداردان 473 ادام كوز جۇمعان.

تامىز ايىنداعى اۋىر زارداپ اكەلگەن شابۋىلدىڭ ءبىرى ۇيلەنۋ تويى كەزىندە جاسالعان جارىلىس بولدى. بۇل شابۋىلدا 92 ادام قازا تاپقان. بۇل جانە 2019 جىلداعى ەڭ «قاندى كۇن» رەتىندە تىركەلدى.

اۋعانستاندىقتار وعىس باستالعان 18 جىلدا ءبىر دە ءبىر كۇننىڭ تىنىش وتپەگەنىن، ءار كۇنى جاقىندارىنان ايىرىلىپ جاتقاندارىن ايتادى. سوعىستان ابدەن قاجىعان، جەتىم-جەسىرلەر "بۇل سوعىس ەشقاشان توقتامايدى" دەپ ۇمىتسىزدەنەدى.

“The Qazaq Times”