دانيا تۇرعىندارىنىڭ اراسىندا ەۋرووداقتان شىعۋدى قولدايتىندار سانى ازايدى. ازايعان. ماماندار مۇنداي ششەشىمدى الەۋمەتتىك ساۋالناما قورىتىندىسىنان كەيىن شىعارىپ وتىر.

قازىرگى تاڭدا 66 پايىز ازامات وزدەرىنىڭ ەۋرووداقتان شىعۋعا قارسى ەكەندىكتەرىن بىلدىرسە، 22 پايىز تۇرعىن ءالى دە بولسا ەۋرووداقتان شىعىپ جاڭا رەفەرەندۋم وتكەنىن قالايتىندىعىن جەتكىزگەن.

2016 جىلى وتكەن ءدال وسىنداي الەۋمەتتىك ساۋالناما قورىتىندىسى بويىنشا 33 پايىز تۇرعىن دانيا ەلىنىڭ ەۋرووداقتان شىعۋىن قولدايتىندىقتارىن كورسەتكەن بولاتىن.

دانيا ازاماتتارىنىڭ مۇنداي باس كوتەرۋىنە ۇلىبريتانيانىڭ ءBreحىt رەفەرەندۋمى تۇرتكى بولعان ەدى.

"The Qazaq Times"