سەربيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى مەدۆەدجا، پرەشەۆو جانە بۋيانوۆاتس اكىمشىلىك اۋماقتارىندا تۇراتىن ەتنيكالىق البانداردىڭ كوسوۆاعا قوسىلۋ تۋرالى تالاپتارى ەو-تىڭ قولداۋىمەن وتەتىن بەلگراد پەن پريشتينانىڭ ارا-قاتىناسىن رەتتەۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر اياسىندا نازاردان تىس قالماۋ كەرەك. بۇل تۋرالى كوسوۆا پرەزيدەنتى حاشيم تاچي مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى «france24.com/fr».

«مەدۆەدجا، پرەشەۆو جانە بۋيانوۆاتس اكىمشىلىك اۋماقتارىنىڭ ساياسي ليدەرلەرىنىڭ تالاپتارى ورىندى. مەن بريۋسسەلدە ولاردىڭ تالاپتارىن جەتكىزۋگە رازىمىن» ، - دەگەن كوسوۆالىق ليدەر. ونىڭ ايتۋىنشا، وسى ۇسىنىستى جۇزەگە اسىرۋ وڭايعا سوقپايدى. الايدا، سەربيامەن اراداعى شەكارانى تۇزەتۋ  — ەلارالىق كيكىلجىڭدى توقتاتاتىن جالعىز جول. «شەكارانى تۇزەتۋ مەدۆەدجا، پرەشەۆو جانە بۋيانوۆاتس اكىمشىلىك اۋماقتارىنىڭ كوسوۆاعا قوسىلۋىن قاراستىرادى. بۇل كوسوۆا مەن سەربيا اراسىنداعى بەيبىت، انىق ءارى جاۋاپتى ۇدەرىس بولار ەدى. ەگەر، ەكى تاراپ كەلىسىپ جاتسا، بۇعان ەشكىم كەسە-كولدەنەڭ تۇرا المايدى. پرەشەۆو جازىعى قوسىلعان جاعدايدا، كوسوۆا ءوزىنىڭ كونستيتۋتسياسىن وزگەرتەدى»، - دەگەن پرەزيدەنت تاچي.

اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، حەلسين كەزدەسۋى كەزىندە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا كوسوۆانى ءبولىپ، كوبىنەسە سەرب حالقى قونىستانعان سەربيانىڭ سولتۇستىگىنە قايتارۋدى ۇسىنعان.

نەگىزىندە، ەۋرووداق تا سەربيانىڭ وداققا مۇشە بولۋى تۋرالى كەلىسسوزدەردى 2014 جىلدان بەرى جۇرگىزىپ كەلەدى. الايدا، بريۋسسەل ەو-نىڭ ەشقانداي مۇشە-مەملەكەتىنىڭ ايماقتىق نەمەسە شەكارالىق داۋى بولماۋى كەرەك دەپ، بۇل ۇدەرىستى كەيىنگە قالدىرۋدا. ال، سەربيا ءوز كەزەگىندە كوسوۆانىڭ 2008 جىلى جاريالانعان تاۋەلسىزدىگىن ءالى مويىنداماي كەلەدى.

“The Qazaq Times”