سەيىتقازى ماتاەۆ جۋرناليستەر وداعىنىڭ توراعاسى بولىپ قايتا تاڭدالدى. بۇل تۋرالى «ءادىل ءسوز» حالىقارالىق قورىنىڭ وكىلدەرى حابارلادى.

قوعامدىق بىرلەستىك باسشىلارىن وداق توراعالىعىنا تاڭداۋ بۇگىن وتكەن. وعان ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندەگى جۋرناليستەر قاۋىمى قاتىسىپ، ۆيدەوبايلانىس ارقىلى داۋىس بەرگەن. ناتيجەسىندە، وسىعان دەيىن جۋرناليستەر وداعىن ۇزاق جىل باسقارىپ كەلگەن سەيىتقازى ماتاەۆ وداق توراعاسى بولىپ قايتا سايلاندى.

“The Qazaq Times”