ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ "ۇلتتىق دومبىرا كۇنىن" قۇردى، - دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى. 

13 ماۋسىم كۇنى اقوردانىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان جارلىققا قاراعاندا، اتالعان مەرەكە "قوعامدى ۇلتتىق مادەنيەت پەن بىرەگەيلىكتى ساقتاۋ مەن قايتا جاڭعىرتۋ يدەياسىنىڭ توڭىرەگىندە ودان ءارى توپتاستىرۋ ماقساتىندا" شىلدە ايىنىڭ العاشقى جەكسەنبىسىندە اتالىپ وتەدى. جارلىقتىڭ ورىندالۋىن قاداعالاۋ مىندەتى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە جۇكتەلگەن.

“The Qazaq Times”