قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى الاتاۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنداعى 164 كوشەنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىمدى قاراستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ارنايى كوميسسيانىڭ كەزەكتى جيىنىندا ايتىلدى.

تىلدەردى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى باقىت قالىمبەتتىڭ سوزىنشە، قالاداعى كوشە اتاۋلارى بىرنەشە رەت قايتالانعاندىقتان، ولاردى وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىس كەلىپ تۇسكەن ەكەن. ماسەلەن، الاتاۋ اۋدانىنداعى ءىرىلى-ۇساقتى 118 كوشەنىڭ اتى بىرنەشە رەت قايتالانعانى انىقتالعان. سونداي-اق، بوستاندىق اۋدانىندا ورنالاسقان بىرنەشە كوشەگە دە جاڭا اتاۋ بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتىلعان ەكەن. ءماسليحات ناقتى شەشىم قابىلدار بولسا، وندا "الاتاۋ" ىقشام اۋدانىنداعى ءبىر كوشەگە تانىمال ءانشى باتىرحان شۇكەنوۆتىڭ ەسىمى بەرىلۋى مۇمكىن. "العاباس" ىقشام اۋدانىنداعى شاعىن كوشە دە بولاشاقتا اقىن فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ ەسىمىمەن اتالۋى ىقتيمال.

        “The Qazaq Times”