سوڭعى ءۇش جىل ىشىندە قازاقستاننان 36 مىڭنان استام شەتەلدىك قۋىلعان. بۇل تۋرالى بۇگىن ءماجىلىستىڭ ۇكىمەت ساعاتىندا دەپۋتات نۇرلان ءابليروۆ حابارلادى.
ونىڭ سوزىنشە، وسى ءۇش جىلدا 330 مىڭ شەتەلدىك ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 3,5 مىڭ قىلمىستىق ءىس قوزعاعان. ولاردىڭ جارتىسىنان كوبى ۇرلىق-قارىقپەن جانە ەسىرتكى قىلمىسىمەن بايلانىستى كورىنەدى. ودان بولەك، 2,5 مىڭ شەتەلدىك ازامات ءتۇرلى قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ قۇربانىنا اينالعان.
دەپۋتات مەملەكەتتىك ورگانداردى زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ىسكە قاتىستى قاتاڭ جۇمىس تارتىبىنە كوشىپ، سونىمەن قاتار شەكارالىق نىساندارداعى باقىلاۋعا بيومەترلىك جۇيە ەنگىزۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى.

“The Qazaq Times”