داعىستاننىڭ سولتۇستىك كاۆكاز وڭىرىندەگى ءبىر شىركەۋگە قارۋلى شابۋىل جاسالىپ، 5 ادام قازا بولىپ، 4 ادام اۋىر جاراقات الدى. بۇل تۋرالى رەسەيلىك اقپارات قۇرالدارىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ VOA اقپاراتتىق سايتى حابارلادى.

«تاسس» اقپاراتتىق اگەنتتىگى حابارلاۋىنشا، قارۋلى شابۋىل جەكسەنبى كۇنى كرازيلا قالاشىعىنداعى شىركەۋدە بولعان. كرازيلا قالاشىعىنىڭ مەرى شۋۆالوۆتىڭ تىلشىلەرگە بەرگەن مالىمەتىنە قاراعاندا، زارداپ شەككەندەر اراسىندا ەكى پوليتسيا قىزمەتكەرى دە بار.

شابۋىل جاساۋشىنىڭ ماقساتى انىق ەمەس. داعىستان بولسا شەشەنستان مەن كاسپي تەڭىزى اراسىندا ورنالاسقان مۇسىلماندار باسىم كوپ قونىستانعان اۋماق سانالادى.

“The Qazaq Times”