6.4 بالدىق جەر سىلكىنىسى ارالدىڭ شىعىس جاعالاۋىنان 20 شاقىرىم جەردە شامامەن 23.50-دە بولعان، - دەپ حابارلايدى BBC اقپارات اگەنتتىگى.

حۋاليەن (Hualien) قالاسىنداعى كوپتەگەن عيمارات قايتا قالپىنا كەلمەيتىندەي قيرادى. قۇتقارۋشىلار ءبىر عيماراتتاعى 140-قا جۋىق ادامنىڭ ەسەبىنە ءالى جەتە الماي وتىر.

تۋريستەر ەڭ كوپ باراتىن حۋاليەن قالاسىندا شامامەن 100 مىڭعا جۋىق ادام تۇرادى. قالا اكىمشىلىگى تۇرعىندارعا قيراعان عيماراتتاردان الشاق جۇرۋگە ەسكەرتۋ جاساپ، جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن باسپاناسىز قالعان 800-گە جۋىق ادامدى قوعامدىق عيماراتتارعا ورنالاستىردى.

استىڭعى قاباتتارىندا دۇكەندەر ورنالاسقان "Yunman Cuidi" تۇرعىن ءۇيى جەر سىلكىنىسىنەن شامامەن 45 گرادۋسقا ءبىر جاققا قاراي قيسايىپ كەتكەن. جەرگىلىكتى باق وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، وسى عيماراتتاعى 143 ادام سىرتقا شىعا الماي وتىر.

قۇتقارۋشىلار مارشال قوناقۇيىندە قالىپ قويعان 2 ادام جانە تاعى باسقا دا عيماراتتاردان شىعا الماي قالعان 3 ادام ىزدەستىرىلۋدە. قۇتقارۋ قىزمەتتەرى مەن ساربازدار عيماراتتاردان جالپى 150-گە جۋىق ادامدى امان-ەسەن الىپ شىققان.

قالاداعى بارلىق جولدار مەن كوپىرلەر جابىق، 40 مىڭعا جۋىق ءۇي سۋ مەن جارىقسىز وتىر.

تۋرا 2 جىل بۇرىن تايۋاننىڭ تاينان قالاسىندا بولعان جەر سىلكىنىسى 116 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان.

“The Qazaq Times”