2014 جىلدىڭ جەلتوقسانىنان كەيىن Brent ماركالى مۇناي باعاسى ءبىرىنشى رەت 70 دوللاردان استى. 

2018 جىلدىڭ 12 قاڭتارىندا مۇنايدىڭ ناۋرىز ايىنا ارنالعان فيۋچەرس باعاسى باررەلىنە 70,03 دوللارعا دەيىن كوتەرىلگەن. الايدا ءسال ۋاقىتتان  كەيىن باعا قايتادان 69 دوللارعا دەيىن تۇسكەن. استانا ۋاقىتىمەن 8:40  شاماسىندا قارا التىننىڭ قۇنى باررەلىنە 69,29 دوللارعا باعالانعان.

مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى اقش-تاعى قوردىڭ ازايۋىمەن جانە قىس مەزگىلىندە مۇناي ونىمدەرىنە سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى. امەريكا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا 5 قاڭتاردان بەرى ەلدەگى مۇناي قورى 4,95 ملن باررەلگە ازايعان.

بۇدان بولەك، باعانىڭ قىمباتتاۋىنا بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى سۋاحيل ال-ءمازۋريدىڭ رەسەي مەن وپەك اراسىنداعى مۇناي كولەمىن شەكتەۋ تۋرالى كەلىسىمىنىڭ مەرزىمى تاعى ۇزارۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى مالىمدەمەسى  اسەر ەتكەن.

“The Qazaq Times”