ۇلىبريتانيا ەۋرووداق تۇرعىندارىن ءجيى دەپورتاتسيالايتىن بولعان. مۇنداي قورىتىندىنى سوڭعى جىلدارى ەلدەن دەپورتاتسيالانعان ازاماتتاردىڭ ستاتيستيكاسىنا تالداۋ جاساعان Independent باسىلىمىنىڭ جۋرناليستەرى جاساپ وتىر. 

2010-2011 جىلدار ارالىعىندا ۇلىبريتانيا ەۋرووداقتىڭ 1 مىڭ 19 ازاماتىن ەلدەن شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلداسا، 2015-2016 جىلدارى 3 مىڭ 485 ەۋروپالىق ۇكىمەتتىڭ قىرىنا ىلىككەن.

ۇلىبريتانيا ۇكىمەتى اتالعان مالىمدەمەنى دەپورتاتسيالانعان ءاربىر ازاماتتىڭ ناقتى نەگىزدەمەسى بار ەكەندىگىمەن جانە سوڭعى كەزدەرى  قوعامدىق تارتىپبۇزۋشىلىقتار مەن قىلمىستاردىڭ جيىلەي تۇسۋىمەن تۇسىندىرەدى.

ۇساق تارتىپبۇزۋشىلىق فاكتىلەرىن بىرنەشە رەت قايتالاعان ازامات پەن كوشەدە تۇنەگەن شەتەلدىك تە ەندى دەپورتاتسياعا ۇشىرايدى. ۇلىبريتانيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى كومەككە شىنىمەن مۇقتاج ازاماتتاردى زاڭسىز دەپورتايادان ساقتاۋ ءۇشىن، قايىرىمدىلىق قورلارى مەن ءارتۇرلى الەۋمەتتىك ۇيىمداردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ وتىرعاندارىن ايتادى.

“The Qazaq Times”