رەسەيدە ان-26 اسكەري ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى دەپ حابارلايدى Life اقپارات كوزى.

رەسەيدىڭ ساراتوۆ وبلىسىنداعى بالاشوۆ اۋەجايىندا ان-26 اسكەري–كولىك ۇشاعى قۇلاعان. سالدارىنان بەس ادام جاراقات الىپ، ءبىر ادام اۋرۋحاناعا جەتپەي جولدا كوز جۇمعان.

قازىرگى تاڭدا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ تەرگەۋ كوميتەتى «ۇشۋ ەرەجەلىن بۇزۋ جانە ساقتاماۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاعان. تەرگەۋ كوميتەتىنىڭ بولجامى بويىنشا اپات ۇشاق قوزعالتقىشىنىڭ ىستەن شىعۋىنان بولۋى مۇمكىن.

“The Qazaq Times”