دەنساۋلىق

ساۋدالانعان اعزا نەمەسە قازاقستاندا دارىگەرلەر «قىلمىسكەرگە» اينالعان با؟

قازاقستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسiپتىك مiندەتتەرiن تيiسiنشە ورىنداماۋى بەلەڭ الىپ كەلەدى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (ددسۇ) مالىم..

3 اي بۇرىن 412 0

قىرعىزستانداعى قازاقستان مەديتسيناسىنىڭ كۇندەرى

بىشكەكتە 13-14 قاراشادا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى قازاقستان مەديتسيناسىنىڭ كۇندەرى ءوتتى. بۇل ءىس-شارا قازاقستان جانە قىرعىزستاننىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدا..

3 اي بۇرىن 31 0

قىتاي ۇكىمەتى وبا ىندەتى تۋرالى جاسىرىپ وتىر ما؟

سەيسەنبى كۇنى قىتايداعى ىشكى موڭعول اۆتونوميالى رەگيونىنا قاراستى شيليڭعول ايماعىندا جۇقپالى اۋرۋمەن اۋىرعان ەكى ادامعا بەيجىڭنىڭ ساراپشى ماماندارى «و..

3 اي بۇرىن 531 0

باعا، قايدا باراسىڭ: قازاقستاندا ءدارى-دارمەك قۇنى ءوستى

فارماتسەۆتيكا سالاسىن دا مونوپوليستەر جايلاعالى، حالىق «قىمبات ءدارى ىزدەگەنشە، اۋىرمايتىن جول ىزدەۋگە» كوشكەن. يمپورتقا تاۋەلدىلىك سالدارىنان، ءدارى-..

3 اي بۇرىن 239 0

اتىراۋداعى ۇقك-ءنىڭ ساربازى مەنينگيتتەن كوز جۇمدى

وتكەن سەنبى اتىراۋدا مەنينگيتتەن اسكەري قىزمەتكەر كوز جۇمدى. كولەڭكەلى تۇسى كوپ «دەرتى بايقالماعان» ولىمگە قاتىستى اتىراۋ وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ با..

3 اي بۇرىن 41 0