دەنساۋلىق

بيىل الەمدى «اۋستراليا تۇماۋى» اۋرەگە سالۋدا: ءتۇرى، بەلگىلەرى، قارسى شارالار

ۇلىبريتانيانىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتى بيىلعى ەرەكشە تۇماۋدان ساقتانۋ شارالارىنا دايىندالىپ جاتىر. قىس ايلارىنان بەرى الەمدە H3N2 تۇسىندەگى تۇ..

5 كۇن بۇرىن 43 0

«ۇزدىك 2017 جىل دارىگەرى» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالادى

2018 جىلدىڭ 15 قاڭتارىندا " قازاقستان " قوناقۇيىنىڭ "التىن ەمەل" زالىندا، ەمدەلۋشىدەر تاڭداۋى بويىنشا "ۇزدىك جىل دارىگەرى" بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن سا..

6 كۇن بۇرىن 10 0

مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىنا حالىقتىڭ جارتىسىنىڭ عانا كوڭىلى تولادى

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2017 جىلى قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىندا حالىقتىڭ كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ دەڭگەيى مەن ساپاسىنا ق..

1 اپتا بۇرىن 29 0

بريتاندىق دارىگەرلەر روحيندجا مۇسىلماندارىنا كومەككە بارادى

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا، ۇلىبريتانيانىڭ دارىگەرلەرى مەن مەدبيكەلەرىنەن جاساقتالعان توپ روحيندجا مۇسىلماندارىنا شۇعىل م..

2 اپتا بۇرىن 26 0

ادامزاتتىڭ كارىلىكپەن كۇرەسى قاشان جەڭىسكە جەتەدى: ۇزاق جاساعىڭىز كەلە مە؟

ادامداردىڭ كوبى ۇزاق ءومىر ءسۇرىپ، دۇنيەنىڭ، ۇرپاقتارىنىڭ، ەلدىڭ قىزىعىن ۇزاعىراق كورگىسى كەلەدى. الايدا، قارتايعان كەزدە دەنساۋلىقتىڭ اقاۋسىز بولۋى ت..

3 اپتا بۇرىن 42 0