الەم قازاقتارى

قازاقتى قازاقتىڭ ءوزى قورعاۋى كەرەك

الەمدەگى بار قازاق ۇلت رەتىندە ءبىر تۇتاس تۇلعا. وسى تۇتاس تۇلعانىڭ ءبىر بولگى قىتايداعى قازاقتاردىڭ قيىندىققا ۇشىراپ جاتقانى تۋرالى  قازاق اقپارات كە..

6 كۇن بۇرىن 1781 2

موڭعوليالىق قازاق بۇركىتشى قىز ايشولپان گارۆارد پەن وكسفوردقا شاقىرتۋ الدى

موڭعوليالىق بۇركىتشى قازاق قىز ايشولپان نۇرعالي گارۆارد جانە وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە شاقىرتۋ الدى. «بۇركىتشى اڭشى قىز» ءفيلمى شىققاننان كەيىن ايشولپ..

1 اپتا بۇرىن 928 0

قر ءسىم الماتىدا شىنجاڭدا قىسىم كورگەن قازاق ازاماتتارىنىڭ تۋىستارىن قابىلدادى

بۇگىن، 24 قازان كۇنى قر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ الماتىداعى بولىمىندە قىتايدىڭ شىنجاڭ جەرىندە قاماۋعا الىنعان نەمەسە «ساياسي ۇيرەنۋگە» جىبەرىلگەن ق..

4 اپتا بۇرىن 399 0

موڭعوليادا بادەلحان قابدىسىلامۇلى قازاقتان شىققان 5-ءشى مينيستر بولدى

موڭعوليا ەلىندە ءبىر قانداسىمىز سول ەلدىڭ قۇرىلىس جانە قالا قۇرىلىسى مينيسترىنە ۇسىنىلدى. مينيستر اتانعان بادەلحان قابدىسىلامۇلى بۇعان دەيىن بايان-ولگ..

1 اي بۇرىن 673 0

قىتايدا XIX قۇرىلتايدان كەيىن ءبىرتۇتاس «قىتايلىق ۇلت» جاسالۋى مۇمكىن

قازاقستانعا كورشىلەس ەلدەردە اۋقىمدى ساياسي وزگەرىستەر رەت-رەتىمەن بولىپ جاتىر. جىلعا جۋىق ۋاقىت بۇرىن وزبەكستاندا جاڭا پرەزيدەنت بيلىككە كەلىپ، ەلدە ..

1 اي بۇرىن 3589 0