ادەبيەت

م. اۋەزوۆ اتىنداعى دراما تەاترى «تەاتر اتاسىن» ەسكە الدى

كەشە، 17 قاڭتار كۇنى الماتىداعى م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىندا، قازاقستانداعى تەاترلاردىڭ اتاسى، العاشقى قۇرۋشىلارىن..

3 كۇن بۇرىن 42 0

اقىن سەرىك قاپشىقبايۇلى ومىردەن وزدى

قازاق ادەبيەتى تاعى ءبىر قايراتكەرىنەن ايرىلىپ وتىر. اقىن، جازۋشى سەرىك قاپشىقبايۇلى 15 قاڭتار كۇنى دۇنيەدەن وزدى. سۇبەلى ادەبي شىعارمالاردىڭ اۆتورى ب..

5 كۇن بۇرىن 164 0

ميستيكالىق پروزا: پەرى كوشى

– كوكە، «تورلىسايعا» بەيتانىس بىرەۋلەر كەلىپ قونىپ جاتىر ەكەن. – قاي اۋىل؟ – بىلمەدىم… – شاماسى ءبىزدىڭ جاعدايىمىزدى بىلمەيتىن بىرەۋ شىعار… اتەڭ بار م..

1 اپتا بۇرىن 307 0

مادينا وماروۆا: جۇزدەسۋ ء(بىر اكتىلى ميستيكالىق دراما)

قاتىسۋشىلار:   بەرىك ايدوس گۇلسارا اجار الپامىس   الپامىستان باسقاسى 36-38 جاس شاماسىندا، كلاستاستار.   ساحنادا جاقسى اعاشتان سوعىلعان ..

1 اي بۇرىن 61 0

ءۇش بەيىت (اڭگىمە)

اندا-ساندا ات تۇمسىعىنىڭ ارقان بويى الدىنان پىر-پىر بودەنە ۇشادى. باسقا دۇنيە تىپ-تىنىش. ورتالانىپ قالعان موماقان اي سەڭگىردىڭ تاقىمىنداعى شاشاقتى ناي..

2 اي بۇرىن 760 0