قوعام

7 كۇندە 1000 كەيس: قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستاردىڭ سانى 4 مىڭنان استى

قازاقستاندا العاشقى كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋ جاعدايى انىقتالعان 13 ناۋرىزدان بەرى، 53 كۇننىڭ ىشىندە ەلدەگى ناۋقاستار سانى 4 مىڭنان استى.    4028 كەيستىڭ جى..

3 اپتا بۇرىن 139 0

توقاەۆتىڭ توسىن شەشىمى: جارلىق جاۋعان كۇنى "قوسىلعىشتاردىڭ ورنى اۋىستى"

اپتا باسى دۇيسەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ زاڭ شىعارۋشى جانە اتقارۋشى بيلىك تارماقتارىندا بىرقاتار اۋىس-ءتۇيىس جاسالدى.  اۋقىمدى كادرلىق تاعايىنداۋدىڭ باسى ..

3 اپتا بۇرىن 303 0

ساردوبا سۋ بوگەتىنىڭ جارىلۋىنان وزبەكستاندا 70 مىڭ، قازاقستاندا 31,6 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاندى

ماقتارال اۋدانىنداعى قىزىل سۋدان تونگەن قاۋىپتەن 31,6 مىڭ ادامدى كوشىرۋگە تۋرا كەلدى. ماقتارال اۋدانىندا 2 مامىردان بەرى 31 606 ادام ەۆاكۋاتسيالانعان..

3 اپتا بۇرىن 637 0

وتارسىزدانۋ جولىندا: "ۇلى وتان سوعىسىن" "گەرمان-سوۆەت سوعىسى" دەپ وزگەرتۋ كەرەك

بەلگىلى پۋبليتسيست مارات ءبايدىلداۇلىنىڭ ەكىنشى جاھان سوعىسىنا دەسوۆەتيزاتسيا كوزىمەن قاراعان جاندى پىكىرىن نازارىڭىزعا ۇسىنامىز.  1939 جىلى گەرمانيا ..

3 اپتا بۇرىن 49 0

قورداي ۋاقيعاسى: 24 ساۋىردە شىققان سوت ۇكىمى ءبىر اپتادان سوڭ عانا جاريالانعان

جامبىل وبلىسى قورداي اۋداندىق سوتى اقپاندا وسى اۋداندا بولعان ۇلتارالىق جانجالعا سەبەپ بولدى دەلىنگەن جولداعى كيكىلجىڭگە قاتىستى سوت ۇكىمىن وقىدى. سوت..

4 اپتا بۇرىن 82 0