قوعام

دوس كوشىم: 9-نان كەيىن قوسانوۆتى جوق دەپ ويلاڭدار(ۆيدەو)

ءامىرجان قوسانوۆتى كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋىنىڭ ۇمىتكەرى رەتىندە ۇسىنعان "ۇلت تاعدىرى" قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ توراعاسى دوس كوشىم مىرزا سايلاۋدى م..

1 كۇن بۇرىن 2948 0

ارىستاعى جارىلىس قايتالانۋى مۇمكىن

ارىستاعى جارىلىستىڭ قايتالانۋ قاۋپى بار. بۇل تۋرالى قر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يۋري يلين مالىمدەدى. ۆيتسە-مينيستر: «قازىرگى ۋاقىتتا قورعانى..

1 كۇن بۇرىن 225 0

ارىستا توتەنشە جاعداي سالدارىمەن كۇرەس جالعاسىپ جاتىر

ارىستا توتەنشە جاعداي سالدارىمەن كۇرەس جالعاسىپ جاتىر. قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى سەرىك بورامباەۆتىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا قالا اۋماعى..

1 كۇن بۇرىن 70 0

ارىستاعى جارىلىستان ەكى ادام كوز جۇمدى

ارىستاعى جارىلىستان ەكى ادام كوز جۇمدى. پرەمەر-مينيستر اسقار ءمامين ارىستا بولعان جارىلىستان ەكى ادامنىڭ كوز جۇمعانىن مالىمدەدى. «مەملەكەت باسشىسى ارى..

2 كۇن بۇرىن 52 0

ارىستىقتارعا كومەكتەسەيىك، اعايىن!

تۇركىستان وبلىسى، ارىس قالاسىنداعى جاعداي كۇللى قازاق ەلىن الاڭداتتى. مەملەكەت تاراپىنان تۇرعىنداردى قولداۋ، قاۋىپسىز ايماقتارعا كوشىرۋ شارالارى جۇرگى..

2 كۇن بۇرىن 24 0