الەم قازاقتارى

بۇركىتشى قىز ايشولپان – مادەنيەت سالاسىنىڭ جىل ۇزدىگى اتاندى

كەشە بايان-ولگي ايماعىنىڭ ازاماتتارى وكىلدەرى حۋرالى مەن ايماق اكىمى جانىنداعى كەڭەستىڭ بىرىككەن وتىرىسى ءوتتى. وندا 2016 جىلعى ۇزدىكتەردى انىقتالعان...

3 جىل بۇرىن 0

يرانداعى قازاقتىعىن جوعالتپاعان قانداستارىمىز

  يران يسلام رەسپۋبليكاسىندا 1929-1933 جىلدار ارالىعىنداعى قۋعىن-سۇرگىن سالدارىنان، ماڭعىستاۋ ارقىلى تۇركىمەنستانعا ءوتىپ، كەيىن يرانعا قونىستانع..

3 جىل بۇرىن 0

ەۋروپا قازاقتارىنىڭ تويى قالاي وتەدى

ەۋروپادا تۇراتىن قازاقتار كارى قۇرلىقتا ءوسىپ-ءونىپ جاتسا دا، اتا سالتىنان جاڭىلعان ەمەس. توي، مەرەكە، اس بەرۋ ءبارى قازاق ءداستۇرىنىڭ جولىن بۇزباي وت..

3 جىل بۇرىن 2

قوس قىزىن قازاقشا توي جاساپ ۇزاتقان قىتايدىڭ قۇپياسى

ينتەرنەت سايتتارىن اقتارىستىرىپ وتىرىپ، «ىلە گازەتى» دەگەن باق قۇرالىنان ەلەڭ ەتەرلىك اقپارات كورىپ قالدىق. وندا ىلە ايماعى، شاپشال اۋدانى، ۇلكەنبۋرا ..

3 جىل بۇرىن 11

بايان-ولگيدىڭ ۇزدىك جۋرناليستەرى ماراپاتتالدى

جاڭا جىل قارساڭىندا بايان-ولگي ايماعىنىڭ جۋرناليستەر وداعى ايماقتاعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ۇزدىك قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى kazne..

3 جىل بۇرىن 0