ادەبيەت

جاركەن بودەش: ارمان دەگەن قىزىل الا قۇس ەكەن...

بۇل عاسىر مەندەي اقىن تۋماسىنا، الپىستان اسا بەرە كوزىم جەتتى... – جاركەن بودەش   باقسى   دىننەن بەزگەن ازعىندى، دۋالاپ ءىسىن وڭ قىلعان. شوش..

3 جىل بۇرىن 0

جاركەن بودەش: جالعىزدىق قۇدايدان كەيىن اقىنعا جاراسادى

قازاق ادەبيەتىنىڭ جوقتاۋشىلارى مەن جانكۇيەرلەرىنە، قازاق ولەڭ ونەرىنىڭ قاداۋ-قاداۋ بيىكتەرىنىڭ ءبىرى، حالىقارالىق "الاش" ادەبي سىيلىعىنىڭ يەگەرى، تۇرك..

3 جىل بۇرىن 1

10 تامىز – حاكىم ابايدىڭ تۋعان كۇنى

بۇگىن، 10 تامىز قازاقتىڭ ۇلى اقىنى حاكىم ابايدىڭ تۋعانىنا 172 جىل تولدى.  قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، فيلوسوف، كومپوزيتور، دانىشپان-وي..

3 جىل بۇرىن 0

دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ V قۇرىلتايىندا وقىلعان جىر – داۋلەتكەرەي كاپۇلى

قايىڭ ساۋعان قازاق ەدىم، التاي – اتامەكەنىم، تاعدىر ماعان ۇسىنباعان بالى مەنەن شەكەرىن. يراندا دا يلانبادىم، باسقا تۇسكەن تاعدىرعا، جۇرەگىمدى باۋراماد..

3 جىل بۇرىن 0

سابىر اداي: سەزىم – باق، سەنىم – بايلىق، سانا – كورىك.

التىنزەر   التىنزەر – قازاقى جىر، قاما بورىك. جاتىرمىز التىندىعىن جاڭا كورىپ. ىشىندە مىڭ ولەڭنىڭ ءبىرى التىن سەزىم – باق، سەنىم – بايلىق، سانا – ..

3 جىل بۇرىن 0