قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان سارباز ولىمىنە كىنالى دەپ تانىلىپ، 17 جىلعا سوتتالعان قىزىلوردالىق قازىبەك قۇدايبەرگەنوۆ ءوز-وزىنە قول جۇمسادى. بۇل جونىندە Masa Media تىلشىسىنە ونىڭ جۇبايى ىڭكارىم سۇلتانوۆا حابارلادى.  

ونىڭ سوزىنشە، كۇيەۋى سوت شەشىمىمەن كەلىسپەي كۋرتكاسىنىڭ زاموگىن ۇشتاپ الىپ، ءوز-وزىنە قول جۇمساماق بولعان.  

– (قازىبەك قۇدايبەرگەنوۆ – رەد) سوت شەشىمىمەن كەلىسپەي ءوزىنىڭ كيىپ جۇرگەن كۋرتكاسىنىڭ زاموگىن ۇشتاپ الىپ، مويىنىن كەسكەن. قازىر دەنساۋلىعى جاقسى. №68 تەرگەۋ يزولياتورىنىڭ اكىمشىلىگىنە ەشقانداي ارىز-شاعىمى جوق. تەك سوت شەشىمىمەن كەلىسپەيدى، – دەدى ول.  

ىڭكارىم سۇلتانوۆاعا تەرگەۋ يزولياتورىنىڭ دارىگەرلىك ءبولىمى بەرگەن انىقتامادا قازىبەك قۇدايبەرگەنوۆتىڭ مويىن تۇسىندا 5 سم جارا بار ەكەنى ايتىلعان.  

– تەراپەۆت دارىگەردىڭ قابىلداۋىندا 11.01.22 جىلعى ساعات 12:30-دا قاراۋ بارىسىندا مويىنىندا 5 سم كولەمىندە كەسىلگەن جاراقاتى بار. جاراقاتىنا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، جارا ورنى تاڭىلىپ، ەكى جەردەن ءجىپ سالىندى. دەنساۋلىعىنا ارىز-شاعىمى جوق، جاعدايى قاناعاتتانارلىق، – دەپ جازىلعان. 

 ىڭكارىم سۇلتانوۆانىڭ ايتۋىنشا، كۇيەۋى ءوز-وزىنە قول جۇمساماق بولعاننان كەيىن تەرگەۋ يزولياتورىنا پروكۋراتۋرا مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كەلگەن. ولار 19 قاڭتاردا بولاتىن اپەللياتسيالىق سوتتا كومەكتەسەتىندەرىن ايتىپ، ماسەلەنى ۋشىقتىرماي، تىنىش جابۋدى ۇسىنعان. 

 – پروكۋراتۋرا مەن ۇقك-دان ادامدار كەلگەن. ولار «اپەللياتسيالىق سوت كەزىندە كومەك بولادى، جىلى عانا جاۋىپ قويا سالايىق» دەپتى. مەنىڭ كۇيەۋىم «ءىس قوزعالسىن، ماعان انىقتاما بەرىڭدەر، بارلىعى رەسمي بولسىن» دەگەن. انىقتاماسىن ەكى كۇننەن كەيىن الدىرتىپ بەردى. قازىر 105 باپپەن ء(وز-ءوزىن ولتىرۋگە دەيىن جەتكىزۋ) جاڭا ءىس قوزعاپ جاتىر. بىراق ول جاقتان ەشقانداي مالىمەت العان جوقپىن ءالى، – دەدى ول. 

 قازىبەك قۇدايبەرگەنوۆ سوت قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قىزىلوردا قالاسىندا قازا تاپقان سارباز ماديار قايساروۆتىڭ ولىمىنە كىنالى دەپ تانىپ 17 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرعان. قۇدايبەرگەنوۆتىڭ ءوزى جانە تۋىستارى سوت شەشىمىمەن كەلىسپەيدى.

 قاڭتار وقيعاسى كەزىندە رەسمي دەرەك بويىنشا 238 ادام قازا تاپقان. ون مىڭعا جۋىق ادام ۇستالىپ، ونىڭ 70 پايىزى ازاپتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا «ادام ءولىمى» مەن «ازاپتاۋ» بويىنشا ىستەردىڭ باسىم كوپشىلىگى توقتاتىلعان.