قىرعىزستان پارلامەنتى ازات ەۋروپا/ازاتتىق راديوسىنىڭ قىرعىز قىزمەتى "ازاتتىق مەديا" جۋرناليستەرىنە بەرىلگەن اككرەديتاتسيانى ۋاقىتشا توقتاتتى،-دەپ جازدى ازاتتىق راديوسى.

بۇل جونىندە 16 قاراشادا پارلامەنتتىڭ ءباسپسوز قىزمەتى حابارلاپ، ونىڭ سەبەبىن مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگىنىڭ ازاتتىق سايتىن ەكى ايعا بۇعاتتۋىمەن ءتۇسىندىردى.

جوگوركۋ كەڭەشتەن حابار تاراتۋ ءۇشىن جۋرناليستەر پارلامەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن اككرەديتاتسيا الۋى ءتيىس.

26 قازاندا قىرعىزستەننىڭ اقپارات مينيسترلىگى "ازاتتىق مەديا" قىزمەتىنىڭ ۆەب-سايتىن ەكى ايعا جابۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان.

31 قازاندا راديونىڭ "دەميربانكتاعى" ەسەبى ەسكەرتۋسىز ازاتتىقتىڭ ەسەپ-شوتىن بۇعاتتاعان. ءبىرىنشى راديو تەحنيكالىق سەبەپتەردى العا تارتىپ، ازاتتىق حابارلارىن تاراتۋدى 23 قازاننان باستاپ توقتاتتى. 13 قاراشادان باستاپ نتس كانالى ازاتتىقتىڭ تەلە جانە راديو حابارلارىن اۋەدەن شىعارماي تاستادى.

ازات ەۋروپا/ازاتتىق راديوسىنىڭ پرەزيدەنتى دجەيمي فلاي ازاتتىق راديوسى سەنىمدى، شىنايى اقپارات بۇلاعى ەكەنىن جانە ەشبىر كەدەرگىسىز جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات بەرىلۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەگەن.

بىرقاتار حالىقارالىق ۇيىمدار قىرعىز بيلىگىن "ازاتتىق مەديانىڭ" سايتىنا جانە بانك ەسەپ-شوتىنا قويىلعان بۇعاتتى تەزىرەك الىپ تاستاۋعا شاقىردى.