يزرايل قارۋلى كۇشتەرى سۇرياداعى بىرقاتار اسكەري نىساندارعا اۋە شابۋىلدارىن جاساعانىن مالىمدەدى. ەۆرەي قارۋلى كۇشتەرىنىڭ نىساناسىنا باشار اساد رەجيمىنە قاراستى اسكەري نىساندارمەن بىرگە ءسۇريا جەرىندەگى يران اسكەري كۇشتەرى دە ىلىنگەن.

ەۆرەي قورعانىس كۇشتەرى جاساعان مالىمەتكە قاراعاندا، يزرايل ۇشاقتارى ءسۇريا جەرىندەگى سەگىز نىساناعا سوققى جاساعان. بۇل نىساندار اراسىندا يراننىڭ رەۆولتسيا ساقشىلارى قوسىنىنا قاراستى ءسۇريا جەرىندە «قۇدىس كۇشتەرىنە» تيەسىلى نىساندار دا بار.

يزرايل قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ بۇل حابارلاماسىمەن قاتار SANA اگەنتتىگى دە يرزايل قارۋلى كۇشتەرى جاۋلاپ العان گولان قىرقاسىنان داماسك قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىنە باعىتتاپ زىمىراندار اتقانىن حابارلادى.

وتكەن اپتادا يزرايل تارابى سۇريامەن جاقىن شەكارالاردا قاۋىپتى جارىلعىش زاتتار تابىلعانىن مالىمدەگەن. تەل-اۆيۆ ونى ءسۇريا جەرىندەگى يران كۇشتەرىنىڭ ارەكەتى دەپ تانىعان جانە كەزەكتى اسكەري وپەراتسيانى جاۋاپ قاتارىندا جاساعانىن مالىمدەدى.

“The Qazaq Times”