نيۋ-يورك شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى اندريۋ كۋامانىڭ جەكسەنبىدەگى مالىمدەگەن جاڭا ەرەجەسىنەن بويىنشا، قارتتار ءۇيىنىڭ تۇرعىندارىن قورعاۋ ماقساتىندا ەندى اپتاسىنا ەكى رەت COVID-19-عا قارسى تەكسەرۋدەن وتەدى، ەندى كوروناۆيرۋستى تىزگىندەۋگە ات سالىسپاعان ەمحانالار ليتسەنزياسىنان ايىرىلادى -دەپ حابارلادى  washingtonpost.

اقش-تا قارتتار ۇيىندە تۇراتىن تۇرعىنداردان 25 مىڭنان اسا ادام COVID-19 ۆيرۋسىنان كوز جۇمعان. ونىڭ 5 مىڭ 3 ءجۇزى  نيۋ-يورك شتاتىنان. وسى ۇشىندە گۋبەرناتور كۋمان اۋىر سىنعا ۇشىراعان بولاتىن.

نيۋ-يورك قۇراما شتاتتارداعى ۆيرۋس وشاعى سانالعان. وندا وتكەن جەكسەنبىگە دەيىن 335 395 ناۋقاس تىركەلىپ 26,670 ادام قايتىس بولعان. ،  جاعداي بولدى.سوندايەاق گۋبەرناتور ەندى  كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىنا بەي-جاي قاراعان ەمحانالاردىڭ ليتسەنزيالارىنان ايىرىلاتىنىن ەسكەرتتى.

بۇل مالىمدەمە 15 ساۋىردەن باستان اقش-تاعى توتەنشە جاعدايدىڭ جەڭىلدەتىلىپ شتاتتار اراسىنداعى بارىس-كەلىس بۇرىنعى قالىپقا تۇسۋىنە بايلانىستى جاسالدى.